33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING 33 MINUTES BOXING
Укр
ВІТАЄМО!

Ти успішно зареєструвався в оновленому кабінеті!

Тепер можеш ще довше користуватись своїм FITGY.X ВДОМА - 30 днів з дати реєстрації в новому кабінеті. І не важливо скільки днів доступу в тебе залишилось в старому. Швидше переходь за посиланням та насолоджуйся новим FITGY.X ВДОМА!


Крутих тренувань і результатів!
З’явились запитання? Пиши в Телеграм / Viber 0670101073

Click to order
Ваше замовлення:
Total: 
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ
Даною Публічною офертою пропонується необмеженому колу споживачів (надалі за текстом – «Клієнти») укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг з юридичною особою, що здійснює свою діяльність під Торговельною маркою «FITGY.X» (надалі – «Договір»), шляхом придбання Абонементу у Продавця. 
Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:
Публічна оферта (надалі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця в інтересах Виконавця (викладена на Сайтах www.fitgy-x.com та www.vdoma.fitgy-x.com), адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.
Договір – договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.
Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається оплата вартості Абонементу. 
Абонемент – активована послуга, яка надає можливість клієнту відвідувати клуб або отримувати дистанційний доступ до тренувань на сайті, відповідно до обраного типу Абонементу, 
Виконавець – юридична особа, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, здійснює свою діяльність у конкретному Клубі під знаком для товарів та послуг «FITGY.X» та зобов’язується надати Послуги Клієнту у відповідності до умов даної Оферти.
Комерційний представник Виконавців та Продавець  – особа, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, діє від свого імені, але за дорученням, в інтересах та за рахунок Виконавців на підставі укладених з ними договорів та зазначена далі по тексту даної Оферти, та якій Виконавцем надано право обробляти персональні дані Клієнтів від імені Виконавця.
Клуб – будівля/приміщення, в якому Виконавець зобов’язується надати Послуги Клієнту у випадку додержання усіх вимог даної Оферти, що зазначена на Сайтах Виконавця www.fitgy-x.com та www.vdoma.fitgy-x.com 
Клієнт – споживач (фізична особа, віком від 14 років) спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.
Клубні правила (надалі – «Правила») – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у Клубі, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг (Додаток № 1 до Договору).
Вартість Абонементу– це вартість, що зазначається на сайті ВИКОНАВЦЯ.
Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресами www.fitgy-x.com та www.vdoma.fitgy-x.com, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.
Послуги – спортивно-оздоровчі послуги, визначені у Додатку № 1 до даної Оферти 
Оплата Послуг - внесення грошових коштів через банківський переказ чи за допомогою платіжних засобів, які вказані на Сайтах Клубу www.fitgy-x.com та www.vdoma.fitgy-x.com

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного Договору є отримання Клієнтом спортивно-оздоровчих Послуг, що надаються Виконавцем. Клієнт зобов’язується сплатити вартість Послуг шляхом придбання Абонементу, та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. 
1.2. Порядок укладання даного Договору (акцепту даної Оферти):
1.2.1. Комерційний представник розміщує дану Оферту на Сайті для того, щоб будь-яка фізична особа могла придбати Послуги у обраного Виконавця.
1.2.2. Абонементи можуть відрізнятися за категорією, типом, місцем надання Послуг тощо та дають право на отримання різного об’єму Послуг Виконавця. 
1.2.3. Обираючи та купуючи Абонементи (здійснюючи оплату вартості Абонементу відповідного типу, Клієнт Акцептує дану Оферту, підтверджує, що ознайомився з умовами даної Оферти та її додатків, з обсягами та умовами отримання Послуг, які відповідають придбаному Клієнтом Абонементу.
1.3 Клієнт не має право передати право користування Абонементом третій особі.
1.4. Клієнт зобов’язується дотримуватися Правил, наведених у Додатку № 1 до даної Оферти, акцептувати Клубні правила та надати згоду на обробку персональних даних з моменту активації Абонементу. 
1.5. Даний Договір є договором приєднання.

2. АБОНЕМЕНТ
2.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі або дистанційно на сайті згідно типу обраного Клієнтом Абонементу
2.2. Придбати вищезазначені Абонементи та отримувати Послуги у Виконавця за даним Договором мають право виключно особи віком від 14 років. Особи віком від 14 років до 18 років гарантують, що отримали згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальників на придбання Абонементу та отримання Послуг та зобов’язуються її пред’явити під час Активації Абонементу та/або під час першого візиту до Клубу
2.3.Строк дії Абонементів вказано на сайті. Після закінчення строку дії Абонементу вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі. Використання Абонементу поза строком його дії не допускається.
2.4. Абонемент не підлягає обміну на грошові кошти.
2.6. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладання цього Договору (акцептування цієї Оферти) та/або після активації придбаного Абонементу якщо Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 3.6.3 цього Договору.
2.7. Активація Абонементу здійснюється у момент покупки.
2.7.1. Абонемент може бути активований тільки 1 (один) раз та тільки для отримання спортивно-оздоровчих послуг однією особою – Клієнтом. Особа, яка першою звернулася до Виконавця з метою активації Абонементу, Виконавцем вважається особою, з якою укладено Договір (яка акцептувала Оферту). Клієнт самостійно несе відповідальність за збереження, передачу, втрату, повідомлення даних Абонементу будь-яким третім особам.
2.7.3. З моменту активації Абонементу вважається, що Клієнт почав споживати послуги Виконавця.
2.7.9. Авторизація у Клубі у Виконавця.
Під час авторизації, Клієнт зобов’язаний звернутися до Виконавця, та:
 • ввести код доступу в Клуб в систему контролю доступу
 • пред’явити оригінал згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників на отримання Послуг (стосується Клієнтів віком від 14 років до 18 років);
 • надати особисту фотографію, або зробити особисту фотографію у Виконавця;
 • зазначити свої контактні дані (телефон, e-mail);
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ
3.1. Порядок надання Послуг визначається Правилами. Правила затверджуються директором Виконавця. 
3.2. Години відвідування Клубу Клієнтом встановлюються у відповідності до Правил.
3.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (www.fitgy-x.com.ua) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору.
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;
3.4.2. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
3.4.3. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
3.4.4.під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;
3.4.5. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни безпосередньо в Клубі та/або на Сайті.
3.5.Клієнт зобов’язується:
3.5.1.завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість обраних Послуг;
3.5.2.відвідувати Клуб у межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до типу Абонементу, що належить Клієнту;
3.5.3. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Клубі;
3.5.4. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
3.5.5. дотримуватись усіх умов цього Договору та додатків до нього.
3.6.Виконавець має право:
3.6.1. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил;
3.6.2. не допускати Клієнта до Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
3.6.3. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів. Використаним періодом дії Договору є період, що розпочинається з дати активації Абонементу Клієнта згідно з умовами даного Договору та закінчується датою прийняття рішення про припинення надання Послуг. Про припинення надання Послуг Клієнт повідомляється будь-яким зручним для Виконавця способом;
3.6.4. за існування обставин, що існують поза волею Сторін, або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг. 
3.7.Виконавець зобов’язується:
3.7.1.активувати Абонемент Клієнта у відповідності до умов Договору та Правил;
3.7.2.надавати Клієнту сплачені ним Послуги у відповідності до типу Абонементу останнього;
3.7.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;
3.7.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.
4.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна. 
4.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.
4.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного періоду відкриття Клубу.

5.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість Послуг за цим Договором відповідає вартості обраного Клієнтом Абонементу, яка залежить від 
типу обраного Абонементу.
5.2. Оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється шляхом оплати Абонементу та є підтвердженням акцептування Клієнтом цієї Оферти Договору та його додатків.
5.5.Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом, на рахунок Продавця чи третьої особи, що здійснює продаж.

6.ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН
6.1.Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований (має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.
6.2.Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
7.1.Оферта діє безстроково. Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Абонементу, та діє до останнього дня строку дії Абонементу. 
7.3.Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених цим Договором.

8.ІНШІ УМОВИ
8.1.Ця Оферта та Договір складені українською мовою. 
8.2.Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.
8.3.Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свій Абонемент або використовує його не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Абонементу не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
8.4.Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що: а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень); г) він не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу; д)Клієнт надає свою згоду на обробку його персональних даних Виконавцем та Комерційним представником у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та необхідні для укладання даного Договору та його виконання; е) Клієнт надає свою згоду на проведення фото- та/або відео зйомки за його участі в рамках надання послуг Виконавцем без будь-якого відшкодування, а також підтверджує і надає згоду на те, що його ім’я та фотографії або відеоматеріал за участю Клієнта можуть бути використані Виконавцем безкоштовно з рекламною метою способам і методами, що не суперечать чинному законодавству України; є) Клієнт несе особисту відповідальність за збереження особистих речей; ж) Клієнт надає згоду на отримання Повідомлень від Виконавця:
2.1.1.1. SMS-Повідомлення про банківські послуги (транзакції по банківських картках, залишки по кредитах, кінцевий строк сплати кредитів тощо);
 1. Реєстрація на Інтернет сайтах;
 2. SMS-Повідомлення від служб таксі; 
 3. Інші цілодобові сервісні повідомлення, попередньо погоджені з Виконавцем;
 4. SMS-Повідомлення страхових компаній;
 5. SMS-Повідомлення транспортних компаній, крім служб таксі;
 6. SMS-Повідомлення рекламного характеру;
 7. Новини;
 8. Оголошення;
 9. Привітання;
 10. Приймання участі в акціях та розіграшах від виробників товарів та послуг;
 11. Інші SMS-Повідомлення, на отримання яких Користувач надав свою згоду, та які попередньо погоджені з Виконавцем.

9.ДОДАТКИ
9.1. До даного Договору додаються наступні додатки, які є невід’ємними частинами Договору:
9.1.1. Додаток № 1. Клубні правила, актуальна редакція яких розміщена на сайтах мережі Клубів: 
Дана Публічна оферта пропонується ТОВ Фітнес Системи, яка являється Продавцем, яке належним чином зареєстрована відповідно до законодавства ЄРДПОУ 42994354
банківський рахунок Р/р 2600705265667, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та здійснює свою діяльність під Торговельною маркою «FITGY.X».
Клубні правила фітнес клубів FITGY.X до договору публічної оферти договору про надання спортивно-оздоровчих послуг
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ КЛУБНІ ПРАВИЛА 

(Додаток № 1 - Клубні правила до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг) 

1. Клуби, Абонементи та послуги 

1.1. Терміни та поняття в цих Правилах Виконавець вживає в наступних значеннях. 

1.1.1. Орієнтовний період відкриття – це період часу, в який за планами Виконавця та за відсутності обставин, які можуть затримати процес відкриття Клубу та не залежать від волі Виконавця, Клуб може бути відкрито повністю або частково. При цьому, обставинами, що можуть затримати процес відкриття Клубу та не залежать від волі Виконавця, в тому числі, але не виключно є: видача органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування дозвільної документації, діяльність третіх осіб щодо будівництва Клубу, процесу комплектації та пусконалагодження інвентарю, інженерних комунікацій та ін. 

1.2. На дату укладення Договору та з урахуванням його положень, до переліку функціонуючих Клубів відносяться: 

«FITGY.X» Осокорки, адреса: м. Київ, вул. Чавдар, буд. 2; 
«FITGY.X» Центр, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського 40/85
«FITGY.X» Печерська, адреса: м. Київ, вул. Тютюнника 53; 

1.3. Типи Абонементів: 

1.3.1. Абонемент «1 місяць», термін дії якого складає 1 (один) календарний місяць. Надає Клієнту право доступу до Клубу протягом 1 календарного місяця. Максимальний строк призупинення такого Абонементу – 3 (три) календарних днів, який може бути використано одноразово. 

1.3.2. Абонемент «3 місяці», термін дії якого складає 3 (три) календарних місяці. Надає Клієнту право доступу до Клубу протягом 3 календарних місяців. Максимальний строк призупинення такого Абонементу – 7 (сім) календарних днів, який може бути використано одноразово. 

1.3.3. Абонемент «6 місяців», термін дії якого складає 6 (шість) календарних місяців. Надає Клієнту право доступу до Клубу протягом 6 календарних місяців. строк призупинення такого Абонементу – 7 (сім) календарних днів, який може бути використано двічі. 

1.3.4. Абонемент «12 місяців», термін дії якого складає 12 (дванадцять) календарних місяців. Надає Клієнту право доступу до Клубу протягом 12 календарних місяців. Максимальний строк призупинення такого Абонементу – 7 (сім) календарних днів, який може бути використано тричі.

1.3.5. Абонемент «4 тренування», термін дії якого складає 1 (один) календарний місяць. Надає Клієнту право на відвідання 4 тренувань в Клубі протягом 1 календарного місяця. 

1.3.6. Абонемент «8 тренувань», термін дії якого складає 2 (два) календарних місяці. Надає Клієнту право на відвідання 8 тренувань в Клубі протягом 2 календарних місяців. 

1.3.7. Абонемент «10 тренувань», термін дії якого складає 2 (два) календарних місяці. Надає Клієнту право на відвідання 10 тренувань в Клубі протягом 2 календарних місяців. 

1.3.8 Абонемент «1 місяць ВДОМА», термін дії якого складає 1 (один) календарний місяць (базовий період). Надає клієнту право доступу до дистанційної платформи з базою тренувань та рекомендованого меню харчування. Дія послуги на базовий період поновлюється автоматично необмежену кількість разів. Якщо до за кінчення кожного базового періоду клієнт виявить бажання не подовжувати термін дії послуги на наступний базовий період, клієнт відключає дію послуги шляхом проставлення відповідної відмітки в особистому кабінеті. У випадку якщо клієнт не відмовився від надання послуги на наступний базовий період - послуга вважається автоматично подовженою на базовий період. Для підтвердження надання послуги на наступний базовий період клієнт надає згоду на автоматичне списання грошових коштів у розмірі вартості абонементу з власного рахунку із застосування платіжної системи Fondy.ua

1.4.Місце отримання Послуг: 

1.4.1."всі функціонуючі Клуби", зазначені у п. 1.2. Правил, у разі якщо інше не встановлено Договором. 

1.4.2. Клієнт погоджується з тим, що його допуск до інших функціонуючих Клубів відбувається тільки за умови існування відповідних договірних відносин між Виконавцем та суб'єктом господарювання певного Клубу. Умови таких договірних відносин не є загальними та можуть відрізнятися від домовленостей з іншими Клубами. 

1.5. Послуги, які Виконавець надає за Абонементами (за умови наявності таких Послуг в Абонементі): 

1.5.1. заняття тренувальному залі; 

1.5.2. користування роздягальнями; 

1.5.3. послуги лояльності. Виконавець залишає за собою право змінювати строк дії послуг лояльності. Після закінчення строку дії послуг лояльності вважається, що такі послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець надав послуги належним чином та в повному обсязі. 

1.5.4. Виконавець, окрім спортивно-оздоровчих послуг, не надає будь-яких інших супутніх послуг, що не передбачені умовами Договору, у тому числі послуг зберігання цінних речей та/або коштовностей. 

1.5.5. послуги з доступу до дистанційної платформи з базою тренувань та рекомендованого меню харчувань

1.6..Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу дані Правила та Правила інших Розділів, підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, але не виключно, Виконавець має право без погодження з Клієнтом вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картками, уточнювати та змінювати назву Абонементів; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення змін до даних Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Клубу та/або в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до даного Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають у силу з моменту прийняття відповідного наказу. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд. 

1.19.Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом Послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного споживання Послуг у Клубі. 

1.20. Після підписання Договору та усіх додатків до нього, у т.ч. усіх пам'яток, вважається, що Клієнт ознайомлений з усіма їх умовами та зобов'язується їх дотримуватись. У разі порушення або невиконання умов Договору та Правил Клієнт несе відповідальність, встановлену Договором, Правилами та чинним законодавством України. 


2. Загальні правила 

2.1.Виконавець надає Послуги у Клубі або дистанційно у відповідності до типу Абонементу: 

- в Клубі у будні дні та суботу- з 7:00 до 22:00, окрім дії п. 3.3. Договору, 

- в Клубі у святкові дні та неділю - з 8:00 до 15:00, окрім дії п. 3.3. Договору. 

Розклад роботи Клубу може бути затверджений певним Клубом окремо та відрізнятись від розкладу роботи інших Клубів та від розкладу, передбаченого в даному пункті цих Правил. 

Така умова не створює дисбалансу у правах Сторін та не є порушенням умов Договору, при цьому вважається, що Виконавець виконує взяті на себе зобов'язання в повному обсязі. 

2.2. Клієнт (Замовник) зобов'язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу роботи Клубу або не пізніше встановленого часу, згідно з режимом відвідування за типом обраного ним Абонемента. 

2.3. Перебуваючи на території Клубу, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки, дотримуватися техніки безпеки при роботі з обладнанням, спортивним інвентарем, електричними приладами тощо та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. 

2.7..Клієнт повинен залишати верхній одяг у гардеробі та перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної групи та рецепції, в змінному взутті або бахілах. Залишаючи верхній одяг у гардеробі, Клієнт зобов'язаний пересвідчитися, що не залишив у зовнішніх та внутрішніх кишенях цінні речі та/або коштовності. 

2.8. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Клієнту категорично забороняється вчинення таких дій: 

2.8.1.перебування Клієнта та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу; 

2.8.2.прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації; 

2.8.3.грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу; 

2.8.4. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи. 

2.9. Відвідувачі Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Клубу; 

2.10. Клуб (адміністрація Клубу) не несуть відповідальність у випадку нанесення шкоди здоров'ю відвідувача Клубу внаслідок порушення ним правил поведінки в Клубі. 

2.11.При необхідності, виключно з метою покращення комфорту відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також зміни вже існуючих. 

2.12. Після закінчення занять Клієнт зобов'язаний звільнити шафку у роздягальні. 

2.13. Ані Виконавець, ані Партнери Клубу не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він відповідає. 


3. Правила поведінки Клієнта на тренувальних територіях 

3.1.Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу. 

3.2.Дитині віком до 14 (чотирнадцяти) років категорично забороняється знаходитись в приміщенні тренувальної зали. 


4. Інші умови 

4.1. Обов'язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Клієнта, яка надається Клієнтом або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості Клієнта відвідувати Клуб. 

4.2. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України. 

4.3. Клієнт усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків. 

4.4. Виконавець та/або його Комерційний представник під час укладання Договору та/або придбання Абонементу та/або активації Клубної картки надав всю необхідну, достовірну інформацію щодо відвідування Клубу, правил використання обладнання, спортивного інвентарю у Клубі, відповів на всі виниклі у Клієнта питання. Клієнт має можливість звернутися до представників Виконавця для отримання додаткової інформації щодо використання обладнання, спортивного інвентарю у Клубі. Виконавець не несе відповідальності за дії Клієнта у Клубі, в тому числі за правильність використання Клієнтом обладнання чи спортивного інвентарю, якщо через власні дії чи бездіяльність Клієнт отримав ушкодження здоров'я. 

4.5. Укладаючи Договір, Клієнт усвідомлює, що жодна з причин, пов'язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни строку дії Абонементу, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково), сплачених Клієнтом за Договором. 

4.6. Клієнт заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов'язується їх виконувати; б) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень); в) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо) та свідомо звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Клієнтом на території Клубу; г) Клієнт свідомо погоджується, що можливі відхилення від визначеного в Договорі орієнтовного періоду відкриття Клубу; д) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; е) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик; 

4.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року. 

4.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України. 

4.9. Укладаючи даний Договір, Клієнт дає свою згоду на періодичне отримання інформації, зокрема, але не виключно, щодо діяльності та акцій, які проводяться Виконавцем, шляхом отримання повідомлень засобами телефонного, факсимільного, електронного зв'язку або іншим чином, дозволеним або не забороненим чинним законодавством України. 

4.10. Даний Розділ Клубних правил є невід'ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного Розділу Клубних правил не потребує додаткового доказування в суді. 
Copyright © 2020, fitness-box